Δεοντολογία και συμμόρφωση

Η αφοσίωσή μας στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών μας απαιτεί τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα σε όλους τους τομείς εταιρικής ζωής, από την  έρευνα και ανάπτυξη έως το μάρκετινγκ.

 

Η προώθηση μίας φιλοσοφίας δεοντολογίας και συμμόρφωσης σε όλα τα μήκη και πλάτη της εταιρείας είναι βασικός αντικειμενικός σκοπός της Ipsen, ο οποίος αντανακλάται στο παγκόσμιο πρόγραμμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης, με τον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του. Επιχειρεί να επιτύχει δύο βασικούς στόχους: την ενσωμάτωση ουσιωδών δεοντολογικών εννοιών σε ολόκληρο το εύρος των πολιτικών της Ipsen και, πιο συγκεκριμένα, την κινητοποίηση των ομάδων της Ipsen γύρω από το όραμά μας για τη Δεοντολογία.

 

Ο Κώδικας ορίζει τους έξι πυλώνες της Δεοντολογίας στην Ipsen:

 

Ισότιμη αντιμετώπιση

Η ισότιμη αντιμετώπιση των υπαλλήλων μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας μας: βεβαιωνόμαστε ότι οι υπάλληλοι και οι υποψήφιοι υπάλληλοι αντιμετωπίζονται σε κάθε περίπτωση με ακριβοδίκαιο τρόπο… Επιδιώκουμε να διασφαλίζουμε δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των υπαλλήλων μας, σε όλα τα στάδια της διαδρομής τους στην εταιρεία μας. Στην Ipsen έχουμε μία φιλοσοφία σεβασμού για τον άνθρωπο και διαφάνειας στις αξιολογήσεις των υπαλλήλων, προκειμένου όλοι οι υπάλληλοί μας να έχουν την ευκαιρία να εργάζονται και να εξελίσσουν την καριέρα τους σε ένα περιβάλλον χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση και οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη συμπεριφορά.

 

Διαφάνεια

Η διαφάνεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία της ασφάλειας των ασθενών μας και για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης όλων των εμπλεκόμενων μερών. Αποσκοπούμε στη διασφάλιση της διαφάνειας, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την προϊοντική επικοινωνία μας και τις επαφές μας με επαγγελματίες υγείας και ομάδες ασθενών, αλλά και σε όλες τις περιπτώσεις αποκάλυψης οικονομικών στοιχείων.

 

Αφοσίωση στην υγεία

Η βελτίωση της ζωής των ασθενών μας είναι ο λόγος της ύπαρξής μας. Η αναζήτηση καινοτόμων λύσεων για εξουθενωτικές παθήσεις βρίσκεται στην καρδιά όλων αυτών που κάνουμε. Επειδή η υγεία των ασθενών εξαρτάται από αυτό, έχουμε δεσμευτεί ότι θα παρέχουμε προϊόντα της υψηλότερης δυνατής ποιότητας και ότι θα συμμορφωνόμαστε με όσα επιτάσσουν τα αυστηρότερα σχετικά πρότυπα σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων μας. Επίσης, επιδιώκουμε την προστασία της υγείας των υπαλλήλων μας, καθώς και του ευρύτερου περιβάλλοντος.

 

Ακεραιότητα

Η ακεραιότητα είναι βασικής σημασίας για τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης και της εμπιστοσύνης των διάφορων εμπλεκόμενων μερών. Δεν θα ανεχόμαστε οποιαδήποτε πρακτική θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση σε σχέση με την ακεραιότητα της εταιρείας μας ή ενός υπαλλήλου μας, όπως η διαφθορά, οι συγκρούσεις συμφερόντων, οι αθέμιτες πρακτικές ανταγωνισμού, ή η χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών για προσωπικό συμφέρον.

 

Συμμόρφωση

Συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κώδικες και κανονισμούς που διέπουν τον κλάδο μας.

 

Ελευθερία έκφρασης

Αναπτύσσουμε μία φιλοσοφία που δίνει έμφαση στην ελευθερία λόγου για την προώθηση του ανοιχτού διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων σε θέματα δεοντολογίας και συμμόρφωσης.

Τελευταία ανανέωση 07/11/2018