Διαφάνεια και Εμπιστοσύνη

Η Ipsen αναγνωρίζει ότι η διαφάνεια είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους ασθενείς, τους διαμορφωτές πολιτικής, τους επαγγελματίες υγείας (HCP), τους οργανισμούς υγείας (HCO) και τους πολίτες.

Η Ipsen δεσμεύεται ότι θα ανταποκρίνεται χωρίς καθυστέρηση στις αυξανόμενες και νόμιμες προσδοκίες της κοινωνίας που σχετίζονται με τα ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης. Για τον σκοπό αυτό, η Ipsen επιδιώκει να διευρύνει  την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του κλάδου μας.

Η Ipsen εναρμονίζεται με τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα, σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κλαδικούς κώδικες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ipsen αποκαλύπτει πληροφορίες που αφορούν σε:

  • Μεταβίβαση αξίας σε HCP/HCO
  • Κλινικές δοκιμές
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Επαφές με διαμορφωτές πολιτικής
Τελευταία ανανέωση 07/11/2018